.

              

Yoda of Lahrfeld

geb. 02.05.2011

†19.04.2013 
 

Sein Stammbaum

Yoda